Förmedlingsavtal – Lofsens Fjällby

Giltigt från och med 2022-09-23.

Dessa villkor ersätter tidigare gällande villkor uppdaterade 2022-03-08. Tillgång till tidigare villkor återfinns längs ner på denna sida

Förmedlare: Tremendly AB (nedan kallad Tjänsteförmedlaren) på uppdrag av Stugföreningen Lofsens Fjällby via Lofsens Fjällby Service AB org.nr: 559150-5689, (nedan kallad Uppdragsgivaren)

Tremendly AB
Vävar Johans Gata 14
120 69 Stockholm

Organisationsnummer: 556880-6375

E-post: hejsan@tremendly.se

§1. FÖRMEDLING
Genom dessa villkor godkänner användaren vid aktivering av förmedlingsfunktionen i Uppdragsgivarens ägarportalen att Tjänsteförmedlaren erhåller rätten att på uppdrag av Uppdragsgivaren förmedla de tillgängliga objektets/objektens godkända veckor för uthyrning. Syftet med förmedlingen samt de nedan angivna tjänsterna är att stärka attraktionskraften för objektets/objektens närområde och verksamhet, öka nyttjandegraden av de tillgängliga objekten hos Uppdragsgivarens ägare, skapa en intäktskälla för Uppdragsgivarens ägare, Tjänsteförmedlaren samt i synnerhet för Objektägaren.

§2. AVTALSPERIOD
Detta avtal gäller löpande från och med att dessa förmedlingsvillkor godkänts. Objektägaren ombesörjer själv, eller via annan av Objektägaren rättighetsgiven part, ansvaret för att via inloggning i av Tjänsteförmedlaren och Uppdragsgivaren tillhandahållet boknings- och publicerings-system till objektet och dess tillgängliga veckor. Objektägaren äger rätten att återta publicerade objektsveckor i det fall dessa inte redan är uthyrda. I det fall Objektägaren önskar återta veckor som är uthyrda finns möjlighet till detta under förutsättning att likvärdigt ersättningsobjekt finns tillgängligt för omlokalisering av hyresgästen. Detta är också förenat med en administrativ avgift om 550kr inklusive moms per tillfälle som debiteras Objektägaren via Tjänsteförmedlaren. Uppdatering av objektspublicering samt återtagande av objekt sker med en uppdateringsintervall om 60 minuter på servernivå. Detta medför att Objektägarens objekt riskerar att bli uthyrt under denna 60 minuters period efter det att Objektägaren valt att återta sitt objekt. I det fall detta sker äger Tjänsteförmedlaren nyttjanderätten till objektet under angiven tidsperiod vilket medför att Objektägaren ej har rätten att återta sitt objekt om så sker.

§3. OBJEKTSANSVAR
Det åligger Objektägaren ensamt ansvar att försäkra sig om att publicerade och uthyrda objekt inte är tillgängliga för, eller har hyrts ut via annan förmedlare under samma tidsperiod. I det fall förmedling skett av boendet via flera av varandra okända kanaler/förmedlingstjänster och därmed sålts för uthyrning till mer än en kund under samma tidsperiod äger Tjänsteförmedlaren ensamt företräde av tillgång till boendet för sina hyresgäster. Eventuell konflikt som detta kan orsaka löses av Objektägaren ensamt tillsammans med annan förmedlingspartner som förmedlat boendet och/eller direkt mot slutkund i det fall förmedlingspartner ej använts. Tjänsteförmedlaren och/eller Uppdragsgivaren skall hållas skadeslös i det fall sådan situation uppstår orsakad av Objektägaren och/eller dess eventuella ombud.

§4. STUGTJÄNSTER
Uppdragsgivarens ägare ansvarar för besiktning av objektet/objekten mellan gäster. Uppdragsgivarens ägare ansvarar för tillsyn av Objektägarens objekt under uthyrningen inom ramen för de villkor som begränsar dess skyldighet. Samtliga övriga åtgärder som krävs åligger Objektägaren att bekosta.

Uppdragsgivarens ägare ombesörjer receptionshantering inkluderat tillträdeshantering för hyresgäst, städcheck, jourhantering samt övrig receptionsservice i enlighet med dess ansvarsområde. Samtliga övriga åtgärder som krävs åligger Objektägaren att bekosta.

§5. FÖRSÄKRING
Från och med 2022-09-23 inkluderas en uthyrningsförsäkring i Tjänsteförmedlarens samtliga uthyrningar vilken skyddar Tjänsteförmedlaren, Uppdragsgivarens ägare, hyresgästen samt inte minst Objektägaren från skador under hyresgästens vistelse.

Försäkringen är obligatorisk med en kostnad om 29kr per uthyrd dag. Summa dras av från Objektägarens ersättning vid utbetalning vid genomförd uthyrning. Objektägaren har alltid valmöjligheten att avstå från försäkringsskyddet, ersättning för försäkringen debiteras Objektsägaren oavsett om denne väljer att avstå från försäkringsskyddet eller ej.

Försäkringen tillhandahålls via Tjänsteförmedlarens samarbetspartner Omocom AB, org.nr: 559097-2377

Kunden/Hyresgästen skall i första hand vända dig till Sitt eget försäkringsbolag för åtgärd av uppkommen skada. I andra hand skall Kunden vända Sig till Tjänsteförmedlarens försäkringsgivare för anmälan av uppkommen skada som Kunden vållat hyresobjektet, detta gör Kunden Här

Genom försäkringen är Objektägarens hyresobjekt försäkrat till ett värde om upp till 300.00SEK med en självrisk per skada om 1.000SEK vilken alltid belastas Kunden. Uppdragsgivarens ägare ombesörjer att driva skadeärenden mot Kunden för att få ersättning för uppkommen skada vid varje enskilt skadetillfälle.

Omocom ABs försäkringsvillkor för uthyrning av bostäder IPID återfinns Här

Omocom ABs produktblad för den inkluderade försäkringen återfinns Här

Objektägarens försäkring genom Uppdragsgivarens ägare är primär vilket innebär att skada anmäls till Uppdragsgivarens ägares försäkringsbolag i första hand. I det fall Tjänsteförmedlaren får vetskap om skada som uppkommit i förmedlat objekt skall Tjänsteförmedlaren meddela Uppdragsgivarens ägare samt Objektägaren skyndsamt om detta för vidare hantering.

§6. KOMPENSATION
Om Tjänsteförmedlaren har att utge ersättning på grund av fel eller brister i objektet har Objetksägaren att utge motsvarande ersättning till Tjänsteförmedlaren. Detta gäller endast under förutsättning att Objektägaren och/eller Uppdragsgivarens ägare varit försumlig i sina åtaganden. Tjänsteförmedlaren har rätt att avräkna den ersättning som Tjänsteförmedlaren ska ha från den ersättning som tillkommer Objektägaren.

§7. STÄDNING OCH UNDERHÅLL
Upplåtet objekt för förmedling skall vara i gott skick och nystädat vid hyresgästs ankomst. Det åligger Objektägaren att upprätthålla sådan standard och försäkra sig om att objektet och dess näromgivning är i representabelt skick då hyresgäst tillträder objektet. Uppdragsgivaren eller uppdragsgivarens ägare ansvarar för att grovstädning samt tvätt av textilier utförs när sådan bedöms behövas. Uppdragsgivarens ägare ansvarar enskilt för sådan bedömning.

I det fall Uppdragsgivarens ägare efter utförd städcheck har anmärkningar på städning innan ny ankomst av gäst i Objektet eller att det bortom rimlig tvivel kan påvisas att Objektet är undermåligt städat efter tidigare gäst krävs den tidigare gästen på ersättning för utfört kompletterande städning. Detta gäller så väl för Objektägaren själv som för hyresgäster. Vid uthyrning via annan förmedlare alternativt egen uthyrning debiteras Objektägaren ersättning för sådana brister tidigare gäst orsakat enligt Uppdragsgivarens ägares gällande regler för bristfällig städning.

§8. PRISSÄTTNING
Objektägaren medger genom dessa villkor att Tjänsteförmedlaren enhälligt får bestämma debiterad ersättning som skall utgå för det förmedlade objektet. Tjänsteförmedlaren ska eftersträva att ersättningsnivån är så hög som möjligt vilket gynnar samtliga parter i detta avtal. Dock får Tjänsteförmedlaren ta hänsyn till efterfrågan på objekt på orten och vid var tid fastställa ersättningen efter detta.

Tjänsteförmedlaren tillämpar rörlig prissättning baserad på tillgång och efterfrågan.

Tjänsteförmedlaren skall bedriva förmedling huvudsakligen i egen regi men har möjlighet att i viss omfattning även använda återförsäljare och eller andra ombud för att åstadkomma bästa möjliga kapacitetsutnyttjande.

§9. UTBETALNING
Utbetalning av ersättning för genomförd vistelse av hyresgäst sker i månadsskiftet månaden efter avslutad vistelse under förutsättning att Objektsägaren registrerat sina bankuppgifter i Uppdragsgivarens ägares ägarportal där också Objektägaren och/eller dess ombud hanterar publicering av tillgängliga veckor för uthyrning som senast när det är en [1] dag kvar på hyresgästens vistelse för gällande uthyrningsperiod. Om så ej sker tillfaller hela Objektets hyresintäkt Tjänsteförmedlaren.

§10. OBJEKTSPUBLICERING
Objektägaren ombesörjer själv tillhandahållandet av de dagar denne önskar publicera för uthyrning via av Tjänsteförmedlaren och Uppdragsgivaren tillhandahållet system för detta i enlighet med de tidsperioder som är möjliga att publicera för uthyrning.

Vid godkännande av förmedlingsvillkoren publiceras Objektägarens samtliga veckor som finns tillgängliga under de kommande 8 månaderna via Objektägarens inloggning i Ägarportalen för uthyrning. Det åligger ensamt Objektägaren att dra tillbaks de veckor som denne eventuellt inte önskar publicera för uthyrning. Publicerade veckor för uthyrning finns tydligt tillgängligt i Ägarportalen under listan ”Veckor för Uthyrning”.

Tjänsteförmedlaren äger fritt rätten att kontakta Objektägaren via de tillhandahållna kontaktuppgifterna för att säkerställa maximal tillgång på antalet Objekt i det fall Tjänsteförmedlaren ser att Objektägaren inte aktivt valt att vare sig själv eller genom ombud hyra ut sina tillgängliga veckor i Objektet enligt registrerade vistelser i Uppdragsgivarens ägares systemet för detta.

§11. PROVISION
Tjänsteförmedlarens provision uppgår till 20 % av den totala bruttohyran för publicerade och uthyrda objekt samt 100% för Tjänster och Produkter tillhandahållna av Tjänsteförmedlaren. I Tjänsteförmedlarens provision ingår 25% mervärdesskatt.

Uppdragsgivarens provision uppgår till 10% av den totala bruttohyran för publicerade och uthyrda objekt. I Uppdragsgivarens provision ingår 25% mervärdesskatt.

Objektägarens provision uppgår till 70% av den totala bruttohyran för publicerade och uthyrda objekt.

Med bruttohyra menas av hyresgäst faktisk betald objektshyra.

§12. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR I AVTAL
Det åligger Tjänsteförmedlaren fritt att genomföra uppdateringar och ändringar i förmedlingsavtalet med syfte att förbättra förutsättningarna för samtliga parter påverkade av detta avtal.

§13. ÄGARÖVERLÅTELSE AV HYRESOBJEKTET
Om Objektägaren överlåter Objektet till annan ägare förbinder sig Tjänsteförmedlaren att fullfölja avtalet på oförändrade villkor. Den nya ägaren kan dock förändra det av tidigare ägare angivna antalet veckor i Objektet som finns tillgängliga för förmedling hos Tjänsteförmedlaren. Redan förmedlade och av Tjänsteförmedlaren sålda veckor har den nya ägaren ej rätt att disponera. Dock tillfaller all intäkt för förmedlade och sålda veckor den nya ägaren från och med det datum denne registrerar sig och sina transaktionsuppgifter i av Tjänsteförmedlaren tillhandahållet system inkluderat Ägarportal, veckotilldelning och förmedling. Det åligger bara och endast överlåtande part att informera ny Objektägare om uthyrning skett efter den nya ägaren tillträtt objektet.

Ny ägare skall efter tillträde till andelen som senast när det är en [1] dag kvar på hyresgästens vistelse för gällande uthyrningsperiod registrerat sig och sina bankuppgifter i av Uppdragsgivarens och Tjänsteförmedlaren tillhandahållet system för detta. Om så ej sker tillfaller hela Objektets hyresintäkt Tjänsteförmedlaren.

§14. PERSONUPPGIFTSHANTERING
Vem behandlar Era personuppgifter: Personuppgifterna behandlas av personal på Tremendly AB, Stugföreningen Lofsens Fjällby, Lofsens Fjällby Service AB, Ekonomilänken AB samt tillhörande underleverantörer till ovan nämnda parter. Ansvariga för behandling av personuppgifter ansvarar för underleverantörer och dess behandling av personuppgifter på lika villkor så som för sin egen verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlar vi: Namn, personnummer, hemadress, telefonnummer, e-postadress, adress till hyresobjekt, ägarandel samt bankkontouppgifer.

Var finns uppgifterna: I Tjänsteförmedlarens och Uppdragsgivarens digitala andelsägarregister med tillhörande bokningssystem samt till viss del i fysiskt format hos den leverantör som kontrakterats av Stugföreningen Lofsens Fjällby för utförande av drift och underhåll av dennes gemensamhetsanläggning.

Hur behandlas uppgifterna: I fysiskt format samt i datorer och på serverlagringsyta som Tjänsteförmedlaren och Uppdragsgivaren ansvarar för. Uppgifterna används endast for internt bruk och Tjänsteförmedlaren säkerställer att uppgifterna ej sprids till obehöriga. Känsliga personuppgifter behandlas ej genom e-post utan endast i pappersform eller genom krypterad länk. Uppgifterna kan även användas till direktmarknadsföring enligt den s.k. intresseavvägningen.

Personuppgiftslämnarens rättigheter: Du har rätt att få dina personuppgifter borttagna ut systemet så länge detta inte påverkar möjligheterna att genomföra bokning eller strider mot andra lagar och förordningar. Detta kommer dock medföra att du inte har möjlighet att tillgå ditt objekt då varken Uppdragsgivaren och/eller andra parter kan verifiera att detta tillhör dig. Du har rätt att framföra klagomål på personuppgiftshanteringen till tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få ett utdrag över alla uppgifter som Tjänsteförmedlaren samt Uppdragsgivaren besitter om dig samt vart de finns lagrade.

§15. ERSATTA VILLKOR
Tidigare gällande och ersatta villkor återfinns under nedan länkar:
Förmedlingsavtal uppdaterat 2022-03-08 upphör att gälla 2022-09-23