Villkor Lofsens Fjällbys ägarportal

Senast uppdaterat 2023-10-16.

ANVÄNDARVILLKOR

Villkor för användning av Lofsens Fjällbys ägarportal:

När du använder Lofsens Fjällbys Ägarportal (nedan kallat Tjänsten) godkänner du att följa och vara bunden till följande villkor för användning, vilket tillsammans med sekretesspolicy styr Stugföreningen Lofsens Fjällbys, Lofsens Fjällby Service AB samt dennes samarbetspartners och underleverantörer i relation med dig i förhållande till Tjänsten.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor äger du inte heller rätten att nyttja Tjänsten.

Åtkomst till Tjänsten kräver:

 • Ett användarkonto kopplat till giltigt användarnamn (e-postadress) och lösenord
 • Godkännande av nedanstående användarvillkor

Genom att nyttja Tjänsten accepterar du som Användare följande Användarvillkor.

1 Definitioner

Med Användare avses den person eller företag som nyttjar Tjänsten i Användarens namn via Användarens tillhandahållna inloggning i Tjänsten.
Med Systemleverantören avses den som är tekniskt ansvarig45gth6 för Tjänsten; Business Catalyt Network AB.
Med Tjänsteleverantören avses den som ansvarar för, men begränsat till, att tillhandahålla och administrera schema för andelsveckor, användardata m.m, kopplat till Tjänsteleverantörens medlemmar och ombud registrerade i Tjänsten i egen regi och/eller genom underleverantörer; Stugföreningen Lofsens Fjällby och Lofsens Fjällby Service AB.
Med Samarbetspartners och Underleverantörer avses de leverantörer som tillsammans med Tjänsteleverantören tecknat avtal om leverans av tilläggstjänster kopplat till, eller tillhandahållna i eller via Tjänsten, och som har tillgång till Tjänsten och där i hanterar exempelvis, men ej begränsat till, förfrågningar, leveransavtal, förmedlingsavtal, prislistor, prissättning, objektspublicering, försäljning och provisionsutbetalning m.m.
Med Tjänsten avses Lofsens Fjällbys ägarportal och de funktioner som beskrivs under Omfattning Basfunktionalitet och/eller Utökade tjänster.
Med Utökade tjänster avses tillkommande tjänster som kan beställas specifikt av Användaren och/eller Tjänsteleverantören via Samarbetspartners och/eller Underleverantörer.
Med Teknisk Support avses hjälp som förmedlas till Användare via Systemleverantören och/eller Tjänsteleverantören.

2 Omfattning basfunktionalitet

Basfunktionaliteten är all den funktionalitet som kostnadsfritt är tillgänglig utan att Användaren tecknar något avtal om Utökade tjänster. 

I basfunktionalitet inkluderas enligt nedan:

 • Tillgång till ägarinformation i de hus Användaren har tillgång till när funktionen är tillgänglig
 • Tillgång till digital ankomstanmälan för sig själv och/eller sina gäster via Tjänstens kalenderfunktion med reservation för eventuella funktionsbegränsningar som kräver manuell hantering
 • Möjlighet att köpa tilläggstjänster direkt via Tjänsten, i det fall sådana tillhandahålls, för leverans vid ankomst i det fall tilläggen erbjuder sådan leverans
 • Möjlighet att direkt via Tjänstens kalenderfunktion kunna publicera tilldelade veckor för förmedling enligt eget önskemål
 • Tillgång till förmedlingsfunktion med tillhörande maximal exponering där del av intäkten återinvesteras i Tjänsteförmedlarens verksamhet

Basfunktionaliteten kan komma att förändras i och med att Tjänsten kontinuerligt vidareutvecklas.

3 Rätten att använda Tjänsten

Rätten att använda Basfunktionerna i Tjänsten gäller tills vidare.  Systemleverantören och Tjänsteleverantören äger rätten att stänga av Användaren från systemet, om Användaren inte följer användarvillkoren. För Utökade tjänster gäller samma Användarvillkor som för Basfunktionerna men dessutom villkor enligt stycket om Utökade tjänster.

3.1 Användarens ansvar vid egen och gästs vistelse

Användaren ansvar enskilt för att ersätta Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer för sitt och sina gästers besök under den tid Användaren via Tjänsten registrerat vistelse i sitt hus. Detta kan exempelvis vara, men ej begränsat till, ersättning för skadegörelse, bristfällig städning eller andra förändringar som påverkar besökt hus funktion, utformning, tillgänglighet eller annat som annan part kan lida skada av. Det åligger Användaren det fullständiga ansvaret att hålla sig uppdaterad på de villkor och kostnader som är direkt kopplade till Användaren och/eller dennes besökares vistelse i huset genomförd genom Tjänsten. Användaren ansvarar alltid för genomförd vistelse och eventuella skador och/eller brister som uppstår under sådan vistelse tillsammans med reglering av kostnader kopplade till sådan vistelse.

Det åligger därtill Användaren ensamt ansvar att för sin egen och sina gästers vistelse säkerställa att för Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer från vilken Användaren och/eller dess gäster beställt tjänster från, inbetala kommunicerad och/eller överenskommen ersättning för sådana tjänster med gällande ersättningar och avgifter som denne har rätt till enligt utsatta betalningsvillkor. Om så ej sker äger Systemleverantören och Tjänsteleverantören rätt att direkt stänga av Användaren från tillgång till Tjänsten och därmed upphör tillträde till Användarens samtliga nyttjanderätt i Tjänsten fram till det att Användarens skulder reglerats. Detta kan exempelvis vara, men ej begränsat till, ersättning för skadegörelse, bristfällig städning eller andra förändringar som påverkar Användarens objekts funktion, utformning, tillgänglighet och/eller annat som annan part kan lida skada av. Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer ansvarar enhälligt för bedömning om sådan ersättning skall utgå från Användaren till Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer utifrån berört objekts skick efter Användarens vistelser.

Det åligger enhälligt Användaren att tydligt informera sina gäster i berört objekt beträffande i vilka syften Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer ämnar nyttja gästens personuppgifter.

3.2 Oetisk användning

Systemleverantören och/eller Tjänsteleverantören äger rätten att omedelbart stänga av en Användares konto om Användaren missbrukar och/eller delar information vidare till tredje part som endast är tillgänglig via Tjänsten. Användaren äger ej heller rätten att skriva eller ladda upp olagligt och/eller oetiskt material och/eller innehåll som är eller uppfattas som stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt, obscent, eller som syftat till att kränka eller nedkreditera annan Användare, enskild individ eller företag. Allvarligt missbruk av Tjänsten polisanmäls.

3.3 Detta sker vid avstängning

Om Användaren använder Tjänsten, på annat sätt än vad som uttrycks under punkt 2, bryter mot något av Användarvillkoren eller på annat sätt missbrukar användningen av Tjänsten, äger Systemleverantören och/eller Tjänsteleverantören rätten att med omedelbar verkan stänga av Användaren och dennas användarkonto och därmed avbryta tillgången till Tjänsten. Inloggning är då inte längre möjlig. Information om avstängning samt orsaken därav kommer meddelas Användarens e-postadress separat vid förfrågan.

3.4 Vidareförsäljning av information

Offentlig information som kan hämtas av Användaren som icke inloggad via Tjänsten får förmedlas kostnadsfritt till tredje part. Informationen får dock inte vidareförsäljas till tredje part utan Systemleverantören, Tjänsteleverantörens och/eller dess samarbetspartners och underleverantörers godkännande beroende på vilken parts information ärendet härrör. Information som Användaren förfogar över som inloggad i Tjänsten får under inga omständigheter förmedlas vidare utan samtycke från Systemleverantören, Tjänsteleverantörens och/eller dess samarbetspartners och underleverantörers godkännande beroende på vilken parts information ärendet härrör,

4 Begränsat ansvar

4.1 Riktigheten i informationen

Den informationen om kontaktuppgifter, person- och kontonummer som tillhandahålls via Tjänsten är enligt de uppgifter som lämnats av Användaren till Tjänsteleverantören eller som tillhandahållits direkt i Tjänsten av Användaren. Systemleverantören och/eller Tjänsteleverantören kontrollerar inte äkthet, korrekthet eller fullständighet av sådana uppgifter och avsäger sig allt ansvar för att göra sådana kontroller. Det åligger Användaren enskilt att godkänna dessa villkor gällande äkthet, riktighet och fullständighet i den information som tillhandahålls och nyttjas av Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetsparters och underleverantörer. Det åligger Användaren ensamt ansvar att korrekt information tillhandahålls och uppdateras i Tjänsten.

Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer skall inte på något sätt hållas ansvarig för direkt-, indirekt- eller följd-skada relaterad till nyttjande av Tjänsten inkluderat utebliven vinst eller liknande, även om Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer underrättats om möjligheten av sådan förlust. 

4.2 Återkoppling om felaktig information

Felaktig information som Användaren identifierat i Tjänsten ska i första hand korrigeras av Användare, i andra hand meddelas till Tjänsteleverantören, i tredje hand till Systemleverantören så snart felaktigheten identifierats av Användaren under förutsättning att Användaren inte själv har möjlighet att korrigera detta själv i Tjänsten. 

4.3 Leverans av e-post kan inte garanteras

Leverans av e-post som skickas via Tjänsten kan inte garanteras hela vägen fram till Användaren och/eller annan mottagare då e-post kan fastna i spam-filter och/eller på annat sätt inte skickas vidare. Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer avsäger sig ansvar för e-post som inte kommit fram till mottagare. Användaren ansvarar själv för att regelbundet logga in och kontrollera om förändringar eller ny information presenteras i Tjänsten.

4.4 Tredjepartsprodukter

Användare som upplever problem i Tjänsten ska först kontrollera att den använder någon av de rekommenderade webbläsarna innan den kontaktar Teknisk Support hos Systemleverantören.

Godkända webbläsare i datormiljö är enligt nedan:

 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Safari

4.5 Användarens autentisering

Användaren ansvarar själv för att ange sin riktiga identitet som representant för den ägare och/eller organisation den själv uppger sig företräda. Medvetet felaktiga uppgifter om Användaren kan resultera i att Användaren stängs av från Tjänsten. Missbruk av tjänsten polisanmäls.

4.6 Säkert lösenord

Användaren ansvarar själv för att använda ett säkert lösenord.

5 Säkerhet, tillgänglighet och datahantering i tjänsten

5.1 Driftsstörningar

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt med undantag för planerat driftsunderhåll. Planerat driftsunderhåll meddelas i god tid via e-post av Systemleverantören och/eller Tjänsteleverantören. Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller samarbetspartners och underleverantörer förbehåller sig samtliga rätten att utöver planerat driftsunderhåll genomföra akuta och brådskande driftsunderhåll och ändringar när som helst, utan förvarning. Allt sådant underhåll genomförs dock på ett sådant sätt att det får minimal påverkan på Tjänstens funktion.

Med anledning av ovan skall Användaren:

 • Vara uppmärksam på information om driftsunderhåll och/eller annan kommunicerad information som kan påverka Användaren på Tjänstens nyhetssida och/eller via e-post
 • Vara ute i god tid vid nyttjande av de funktioner som erbjuds i Tjänsten.

5.2 Sekretess

För att kunna säkerställa funktion, säkerhet och erbjuda Användaren en bra och funktionell tjänst sparar, använder och analyserar Systemleverantören, Tjänsteleverantören samt dess samarbetspartners och underleverantörer användarinformation och information om hur tjänsten används. Denna information uppstår i samband med inmatning och/eller inloggning av Användaren eller genom nyttjande av Tjänsten. 

Systemleverantören, Tjänsteleverantören samt dess samarbetspartners och underleverantörer äger rätten att nyttja användarinformation i syfte att tillhandahålla och förbättra Tjänsten för att marknadsföra tillgängliga varor och tjänster samt för informationsutskick till Användaren och/eller dess gäster vars personuppgifter angivits i Tjänsten och/eller anslutna system.

Genom att acceptera dessa villkor samtycker Användaren till att användarinformationen behandlas och sparas av Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer.
Användaren äger rätten att när som helst återkalla samtycket, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan Användarens samtycke återkallades. Användarinformationen sparas och används under begränsad tid och kan raderas efter begäran därom av Användaren. I händelse av att Användaren begär radering kan användarinformationen komma att anonymiseras.

Data lagras inom EU och i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.

Användaren äger rätten att begära tillgång till, och rättelse av, sina personuppgifter eller en begränsning av den behandlingen som rör dem som Användare av Tjänsten, rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet. 

Notera att tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att ingå avtalet med Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer. Eventuell radering av dessa personuppgifter innebär att Tjänsten ej är möjlig att nyttja för Användaren längre, vilket hindrar tillträde till sin egendom.

5.3 Upphovsrätt

Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer äger rätten att nyttja av Användaren lämnad information.

Varumärket Lofsens Fjällby med dess logotyp, innehåll på webbplats och i Tjänsten får inte reproduceras, publiceras, distribueras eller användas på annat sätt utan Tjänsteleverantörens skriftliga medgivande. Tjänsteleverantören behåller under alla omständigheter äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter i Tjänsten under avtalstiden med Systemleverantören och/eller Tjänsteleverantörens samarbetspartners och underleverantörer.

5.4 Källhänvisning

Om offentlig information hämtas från Tjänsten till en annan tjänst eller webbsida skall det tydligt framgå att källan för sådan information är Lofsens Fjällby samt den exakta genvägen (URL) till källan för informationen. Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer frånsäger sig allt ansvar för information angående Tjänsten, som Användaren hittar på tredje parts webbplats.

5.5 Loggning

Användarens aktiviteter i Tjänsten loggas för att Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer vid behov ska kunna spåra fel samt för att på bästa sätt anpassa marknadsföringsmaterial och informationsmaterial till Användaren, Tjänsteleverantören och/eller externa parter. För att garantera upphandlingssekretess har inte Tjänsteleverantören tillgång till dessa loggar. Skulle tvist uppstå mellan en Användare och Tjänsteleverantören kan Systemleverantören och/eller Tjänsteleverantörens samarbetspartners och underleverantörer komma att lämna ut loggar om Användaren till Tjänsteleverantören.

Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer använder även statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information. När Användare registrerar sig för nyttjande av Tjänsten kommer viss information om användandet att loggas och sparas för säkerhetsåtgärder.

5.6 Cookies

Tjänsten använder cookies för att underlätta användningen av Tjänsten och för att göra vissa delar av innehållet personligt. En cookie är en textfil som skickas från Tjänstens webbserver och som sparas i Tjänstens besökares webbläsare. Cookien hjälper Tjänsten att komma ihåg att besökaren besökt Tjänsten tidigare.

5.7 Integritet

För att nyttja Tjänsten krävs att Användaren registrera sig med korrekta person- eller företagsuppgifter, person- eller organisationsnummer, e-postadress, mobilnummer, telefonnummer, adress samt kontonummer i det fall ersättning skall utbetalas för genomförd uthyrning.

Det åligger Användaren att alltid tillse att dessa uppgifter är korrekta och uppdaterade. Genom att använda Tjänsten accepterar Användaren att uppgifterna används till att informera Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer om Användaren, dess kontaktuppgifter, eventuella uppgifter för betalning av fakturor (endast när funktion för fakturering används), utbetalning av provisionsersättning och eventuella uppgifter om produkterbjudande och/eller tjänsteerbjudande.

Användaren accepterar genom dessa villkor att uppgifterna om eventuell tillgänglighetsbevakning eller eventuell leverantörsprövning får återanvändas av Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer. Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer lämnar i övrigt ej ut information till tredje part utan godkännande från Användaren. Undantag är information som lagen kräver skall utlämnas.

5.8 Personuppgifter

Användaren godkänner att inlämnade personuppgifter får hanteras av Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Systemleverantören intygar att personuppgifter lagras säkert och endast används för de ändamål tjänsten är avsedd för. Godkännande av Behandling av Personuppgifter inom ramen för Dataskyddsförordningen görs i samband med att dessa Allmänna Användarvillkor accepterats.

5.9 Förändringar

Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer kan komma att ändra Tjänstens utformning, funktionalitet och/eller tjänsteinnehåll. Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer äger vidare rätten att ändra villkoren för Tjänsten samt de tekniska och administrativa rutiner som gäller. Sådana ändrade villkor börjar gälla direkt vid genomförd ändring. Aktuella Användarvillkor finns alltid tillgängliga för Användaren när denne är inloggad i Tjänsten.

5.10 Länkar till andra tjänster

Vissa funktioner i Tjänsten kan länka vidare till andra tjänster som kan vara externa. Dessa tjänster kan ha andra villkor. Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer tar inget ansvar för dessa villkor, dess utformning och/eller dess innehåll.

5.11 Force majeure

Om Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Användarvillkoren på grund av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, bristande elförsörjning, eldsvåda, myndighetsbestämmelser, systemavbrott eller bristande tillgänglighet i externt nätverk skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder

6 Kostnad för tjänsten

6.1 Kostnad för basfunktionalitet

Användning av Basfunktionaliteten för Tjänsten är kostnadsfri. 

6.2 Kostnad för utökade tjänster

Kostnad för Utökade tjänster är enligt separat avtal som godkänns vid tecknande av den Utökade tjänsten, se vidare stycket om Användarvillkor för Utökade tjänster.

6.3 Tillgång till teknisk support

Användare av Tjänsten har möjlighet att få tillgång till Teknisk Support via Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dessa samarbetspartners och underleverantörer beroende på vem som ansvarar för den leverans där Teknisk Support krävs. Frågor till Teknisk Support ska ske genom e-post till agarportal@lofsensfjallby.se alternativt via Tjänsteleverantörens växelnummer under angivna tider då Teknisk Support är tillgänglig. Ärenden besvaras så snart som möjligt.

Observera att Tekniska Support inte kan svara på frågor om information som tillhandahållits av Tjänsteleverantören. För sådana frågor ska Tjänsteleverantörens representanter kontaktas direkt.

7 Användarvillkor för Utökade tjänster

Utökade tjänster är tjänster och funktioner för Användare utöver basfunktionalitet. Villkor för dessa tjänster accepteras separat i samband med att de tecknats.

7.1 Användarvillkor för utökade tjänster

Rättigheter att använda Utökade tjänster gäller enligt separat godkända villkor vid aktivering av dessa. Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer som tillhandahåller Utökade tjänster äger alltid rätten att stänga av den Utökade tjänsten för Användaren om avtalad betalning uteblir eller av annan natur som härrör nyttjandes av Bastjänsten.

7.2 Kampanjer

Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer äger rätten att i kampanjer erbjuda Användaren att prova en Utökad tjänst. Den utökade tjänsten erbjuds med tillkommande Användarvillkor och avtalade kostnader. Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer äger rätten att stänga av Användaren från den tillhandahållna Utökade Tjänsten oavsett anledning. Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörer äger rätten att helt sluta erbjuda den Utökade tjänsten eller inkludera den i Basfunktionaliteten.

7.3 Överlåtelse av utökade tjänster

Användaren äger inte rätt att överlåta Utökade tjänster till en annan Användare, utan Systemleverantören, Tjänsteleverantören och/eller dess samarbetspartners och underleverantörers skriftliga godkännande. Sådant godkännande förutsätter att den nya innehavaren accepterar de allmänna användarvillkoren och de tillkommande villkoren för den Utökade tjänsten.

Vid byte av Användare behöver ett nytt konto skapas. Om en licens för en Utökad tjänst finns kan Teknisk Support behöva kontaktas.

8 Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Användarvillkoren ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.